Polityka prywatności

Polityka prywatności precyzuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek (tzw. cookies).

  1. Informacje ogólne.

Operatorem niniejszego serwisu internetowego jest: TSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000863660, REGON 387232785, NIP 6121871978 (zwana dalej także: „Spółką”).

Spółka jest właścicielem niniejszego serwisu internetowego, w tym przysługują jej wszelkie prawa własności intelektualnej do niniejszego serwisu i jego poszczególnych elementów. Jakiekolwiek wykorzystanie materiałów zawartych w niniejszym serwisie internetowym wymaga uprzedniej zgody Spółki wyrażonej na piśmie, pod rygorem nieważności.

Korzystanie z niniejszego serwisu internetowego oznacza akceptację reguł zawartych w niniejszej Polityce Prywatności.

Korzystanie z niniejszego serwisu internetowego odbywa się wyłącznie na ryzyko użytkowników.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody użytkownika wynikające z używania niniejszego serwisu internetowego.

2. Informację dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Działając stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej „Rozporządzeniem” lub „RODO”),  TSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, jako Administrator Państwa Danych Osobowych (tj., jako podmiot, który decydował będzie o tym, w jakim celu i zakresie przetwarzane będą Państwa dane osobowe)  niniejszym informuje Państwa o:

Tożsamość Administratora Państwa danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest:

TSC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000863660, REGON 387232785, NIP 6121871978 (zwana dalej także: „Spółką”).

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych.

Spółka nie ustanowiła Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się pod niżej wskazanymi danymi:

– adres e-mail: biuro (at) t-energia.pl

– adres: TSC Sp. z o.o. Sp. k. ul. Reymonta 18 a, 59-700 Bolesławiec

3.    Źródło Państwa danych osobowych.

Administrator dysponuje Państwa danymi:

– w związku z przekazaniem ich bezpośrednio przez Państwa, m.in. w treści zawieranej ze Spółką umowy agencyjnej lub zlecenia, a także w innych umowach zawieranych w kontekście Państwa współpracy ze Spółką. Państwa dane mogły być też przekazane przez współpracujących ze Spółką kontrahentów.

4.    Podstawa prawna przetwarzania danych.

Podstawą prawną przetwarzania przez administratora Państwa danych osobowych jest niezbędność takiego przetwarzania do wykonania prawa lub obowiązków wynikających z umów agencyjnych lub umów zlecenia zawartych z Państwem przez Spółkę.

Podstawą prawną przetwarzania przez administratora Państwa danych osobowych jest także ewentualna konieczność wywiązania się z obowiązków o charakterze publicznym, wynikających z ww. umów, takich jak zgłaszanie stron przedmiotowych umów do ubezpieczenia społecznego, regulowanie wobec właściwych urzędów skarbowych zaliczek na rzecz podatków, udzielenie żądanych informacji i wyjaśnień organom publicznym itp.

Podstawą prawną przetwarzania przez administratora Państwa danych, w celach marketingu własnych usług administratora, bądź w celu ustalenia, dochodzenia lub wykazania roszczeń wynikających z ww. rozwiązanych umów agencyjnych lub zlecenia, jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.

5.    Cel przetwarzania Państwa danych osobowych.

Cel przetwarzania przez administratora przedmiotowych danych związany jest z obsługą umów agencyjnych lub zlecenia, bądź innych umów, które w kontekście ww. umów, zawarli Państwo ze Spółką.

W szczególności przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje w celu:

– wykonania obowiązków publicznoprawnych wynikających z tych umów (Przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Państwa danych dla celów podatkowych i rachunkowych),

– rozliczania należności wynikających z umowy.

Celem przetwarzania Państwa danych może być także obsługa Państwa ewentualnych pytań lub innych zgłoszeń.

Celem przetwarzania danych może być też marketing bezpośredni własnych usług administratora, jako realizacja jego prawnie uzasadnionego interesu.

Celem przetwarzania przez Spółkę Państwa danych osobowych, może być też prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych, prowadzenie analiz statystycznych, przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych.

6.    Rodzaj przetwarzanych danych:

Administrator przetwarza dane osobowe podmiotów współpracujących z nim w zakresie pośrednictwa przy sprzedaży, które podane są w zawartej ze Spółką umowie oraz informacjach przesyłanych do Spółki. W szczególności Spółka przetwarza następujące dane: imię i nazwisko, nazwę podmiotu, adres siedziby lub zamieszkania, adres korespondencyjny, informacje o statusie w zakresie ubezpieczenia społecznego, informacje o statusie podmiotu w zakresie podatku od towarów i usług (VAT), numer PESEL, KRS, NIP, REGON, adres e-mail, numer telefonu.

7.    Przewidywani odbiorcy lub kategorie odbiorców Państwa danych osobowych.

Państwa dane mogą być udostępniane w postaci papierowej lub elektronicznej, biurom rachunkowym oraz bankom, w których administrator prowadzi swoje rachunki bankowe, a także właściwym urzędom państwowym (np. Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych), w celu należytej obsługi Państwa umowy.

Państwa dane mogą zostać przekazane partnerom Spółki (w szczególności partnerom współpracującym ze Spółką w zakresie jej głównego przedmiotu działalności), kancelariom prawnym obsługującym administratora, bądź poszczególnym prawnikom współpracującym z administratorem.

Państwa dane mogą być przekazane Poczcie Polskiej S.A. lub innym operatorom prowadzącym działalność dostarczania przesyłek w razie konieczności wysłania do Państwa korespondencji listownej.

Państwa dane mogą być przekazane zewnętrznym firmom zajmującym się obsługą IT administratora, w tym administrującym systemy informatyczne wykorzystywane przez administratora, bądź firmom telekomunikacyjnym.

8.    Informacja o zamiarze przekazania Państwa danych do państwa trzeciego.

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do Państwa trzeciego.

9.    Okres, przez który dane osobowe będą przetwarzane.

Przechowujemy Państwa dane osobowe do czasu upłynięcia terminów przedawnienia zobowiązań prywatnych i publicznoprawnych wynikających z zawartej z Państwem umowy agencyjnej lub zlecenia, maksymalnie przez okres 6 lat od dnia wykonania ostatnich obowiązków wynikających z umowy, o ile w tym czasie nie nastąpiło przerwanie biegu przedawnienia roszczeń, gdyż w takim przypadku okres przetwarzania danych osobowych ulega odpowiedniemu przedłużeniu.

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (cofnięcia przez Państwa zgody na takie przetwarzanie).

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym administrator zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania.

10.  Informacja o Państwa prawach.

W związku z przetwarzaniem przez administratora Państwa danych osobowych, mają Państwo następujące prawa:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych,

2) prawo do sprostowania danych,

3) prawo żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),

4) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych,

5) prawo do przenoszenia danych,

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

7) prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

8) prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.

Prawa wymienione w pkt 1) -6) i pkt 8) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt ze Spółką (adres podany na wstępie, z dopiskiem: „Ochrona danych osobowych”).

W związku z przetwarzaniem przez administratora Państwa danych osobowych maja Państwo również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Jeżeli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody na takie przetwarzanie, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w drodze pisemnej informacji skierowanej do Spółki, na ww. dane kontaktowe.

Podanie przez Państwa danych osobowych następowało dobrowolnie, tzn., iż w czasie pozyskiwania przedmiotowych danych nie obowiązywały przepisy prawa, które zobowiązywałyby Państwa do podania takich danych. Podanie przez Państwa danych osobowych, kiedy zawierali Państwo umowę agencyjną lub zlecenia, było jednakże wymagane do zawarcia umowy agencyjnej lub zlecenia, z uwagi na konieczność należytego wykonania tych umów.

11.  Profilowanie danych.

Administrator nie wykorzystuje żadnych rozwiązań związanych z tzw. profilowaniem i zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

12.  Informacja o plikach cookies.

Serwis korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu wykorzystywane mogą być przez współpracujące z operatorem serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

Operator korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie.

W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.

Jak wyrażać i cofać zgodę odnośnie tzw. cookies?

Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.